VEŘEJNOST

Proč archeologie potřebuje projekt ARIADNE?

Archeologové při svém výzkumu zkoumají obrovské množství předmětů. Některé z nich už objevili jiní a jsou uloženy v muzeích a archivech, jiné jsou nově nalézány při archeologických výzkumech. Tyto „poklady“ zpravidla mají jen malou nebo žádnou peněžní hodnotu – samozřejmě s výjimkou několika pozoruhodných výjimek. Jejich skutečná hodnota tkví v informacích, které spoluvytváří naše znalosti o historii. Archeologie interpretuje pozůstatky objevené při terénních výzkumech, zkoumá jejich vztahy a vyvozuje nové poznatky o lidské minulosti. Z práce v terénu tak vzniká velké množství dokumentů, které nejpodrobnějším možným způsobem zaznamenávají, co každá odhalená vrstva obsahuje a jak spolu nálezy a další pozůstatky vzájemně souvisí. Tyto dokumenty sestávají z textů (tj. poznámek popisujících nálezové situace), fotografií a nákresů odkryvu v každé fázi jeho provedení, soupisů nálezů z každé vrstvy a řady dalších materiálů, jako jsou plány lokality (archeologického naleziště, např. pravěké vesnice) se zaznamenanými pozůstatky nalezenými v různých jejích částech. Tímto způsobem archeologický výzkum převádí pozůstatky minulosti do komplexního souboru popisů, podobně jako když během dovolené fotografujeme nebo si vedeme deník, abychom mohli naše zážitky sdílet s příbuznými a oživit si naše vzpomínky na dovolenou i v budoucnu.

Směr každého archeologického bádání určuje výzkumná otázka – otázka ohledně minulosti, kterou minimálně z části zodpoví provedený výzkum. Někdy se jednoduše ptáme „co tu máme?“ – například při plánování stavebních prací (výstavba dálnice, nové železnice nebo domu), kdy je třeba se ujistit, že při nich nebudou zničeny žádné důležité informace. Ve většině zemí bývá výsledkem nepublikovaná nálezová zpráva, kterou často uchovávají oborové archivy a není snadné ji získat.

Z obou typů vykopávek (jak badatelských, které jsou vedeny konkrétními výzkumnými otázkami, tak i z objevů ze záchranných archeologických výzkumů) vzniká velké množství dokumentů. Tyto dokumenty se sloučí do nálezové zprávy. Zpráva obsahuje informace o všem, co bylo během výzkumu nalezeno a neřeší další kontext, který nebyl přímo dotčen terénním výzkumem. Pokud jsou tedy  informace v takové formě uchovány, mohou s nimi další výzkumní pracovníci dále pracovat a zůstávají k dispozici veřejnosti.

Většina archeologických dat je dnes digitální a tato data jsou stále častěji zpřístupňována online. Díky tomu mohou vědci snáze získávat důležité informace z práce svých kolegů, a to včetně dat, která nebylo možné zahrnout do závěrečných nálezových zpráv. Tyto nepublikované zprávy, běžně známé jako „šedá literatura“, jsou v mnoha evropských zemích stále častěji k dispozici na webu. Někdy je zveřejňují státní úřady, dokumenty ale lze nalézt též v oborových archivech a repozitářích, jako je britská ADS (Archeology Data Servicepři univerzitě v Yorku) a další evropské (v České republice jsou dostupné pod zastřešující platformou Archeologický informační systém ČRhttp://www.aiscr.cz) i světové instituce (například iniciativa Digital Antiquityv USA). Tyto repozitáře nejen šíří dostupné dokumenty, ale také se snaží o záchranu šedé literatury z oboru archeologie před likvidací nebo zapomněním v papírových složkách, na disketách, CD-ROM a pevných discích zasunutých hluboko v kancelářských policích.

V roce 2012 v Evropě existovala řada repozitářů, které obsahovaly archeologickou dokumentaci v digitálních formátech, z nichž několik bylo přístupných online. Výzkumný pracovník, který potřeboval najít konkrétní informace, si ale nevystačil s jediným dotazem. Vyhledávání bylo nutné opakovat v každém z repozitářů a současně se potýkat s rozdílnými systémy, organizací dat i s různými jazyky. Nesmíme také zapomenout, že i když jsou data uložená v otevřeném online formátu, nemusí být vždy snadno vyhledatelná. Proto vyvstala potřeba implementace efektivního vyhledávacího systému. Ani Google zde není příliš nápomocný, protože nerozlišuje kontext, ve kterém jsou specifická slova užívána. Například výraz „sekera“ má přes 12 milionů výskytů, což archeologům rozhodně neusnadní práci. Tyto výskyty odkazují jak na moderní nástroje pro různá odvětví, tak i na příjmení osob, názvy firem nebo metaforické významy tohoto slova. Je velmi obtížné najít data o předmětech archeologického významu, které lidé po tisíciletí používají jako nástroj pro práci se dřevem, zbraň nebo ceremoniální symbol.

Výzvy projektu ARIADNE tak byly následující: vytěžit skrytá data – v archeologické dokumentaci se stále uchovává mnoho užitečných, ale nevyužitých informací; zajistit technologie, která by tyto informace zpřístupnila; a přesvědčit vlastníky těchto dat, aby je poskytli otevřeně všem uživatelům. Současně čelíme informačnímu přetížení, což prakticky znemožňuje nalezení správných dat. Oba tyto aspekty nastínily problémy a současně i potenciál projektu. Partnerství v ARIADNE nabídlo řešení, jak ,,po Ariadnině niti“ nalézt cestu z této obtížné situace.

Seznamte se s partnery projektu ARIADNEplus, jejich navrhovanými řešeními i významem celého projektu pro veřejnost.

Partnerství ARIADNEplus

Projekt ARIADNEplus sdružuje 41 partnerů z 23 evropských zemí a 4 další mezinárodní partnery.

Je financován za účelem podpory vědců, věříme ale, že bude přínosem i pro organizace uchovávající a spravující národní kulturní dědictví, stejně tak jako pro všechny občany.

Podívejte se, kteří z partnerů pochází z vaší země.

Řešení ARIADNEplus

Aby bylo možné naplňovat potřeby archeologů, bylo v rámci projektu ARIADNE (a nyní ARIADNEplus) navrženo účinné řešení. Vznikl portál (www.ariadne-infrastructure.eu/portal/) s katalogem datových souborů dostupných online. Tento katalog lze prohledávat podle klíčových slov, případně podle časových období a/nebo podle zájmového území. Data jako taková uchovávají jejich vlastníci ze zapojených institucí. Při procházení všech datových souborů, které lze pomocí portálu ARIADNE vyhledat, má uživatel přístup k datům prostřednictvím odkazu v katalogu, který vede na web dané instituce. Katalog tak funguje podobně jako Google – obsahuje ale výhradně odkazy na archeologická data přístupná pomocí konceptů vypracovaných archeology. Důležitým aspektem katalogu je jeho vícejazyčnost. Pomocí slovníků lze dotazovat termíny v mnoha jazycích a vyhledávat cizojazyčné dokumenty.

Portál navíc nabízí nástroje pro další zpracování dat: zobrazení obrázků a 3D modelů (například pro tvorbu prezentací), analýzu textů za účelem automatizovaného vytvoření věcného rejstříku, vytváření anotací (tj. přidávání osobních poznámek k předchozím pracím), zobrazování tematických map (například pro všechny lokality z doby bronzové v dané oblasti) a mnoho dalšího.

Vědci i veřejnost tak budou mít možnost najít požadované informace na jednom místě, současně budou moci kombinovat různé zdroje dat, dále s nimi pracovat a získávat tak nové výzkumné výsledky.

Co projekt ARIADNEplus přináší veřejnosti?

Aktivity v rámci projektu ARIADNEplus přináší veřejnosti nezanedbatelné, byť nepřímé výhody. Projekt zlepšuje efektivitu archeologického výzkumu tím, že umožňuje opětovné použití výsledků dřívějších výzkumů při aktuálních výzkumech. Kromě toho pomáhá předcházet duplicitním pracím a přináší finanční úspory. Projekt ARIADNEplus podporuje opětovné použití údajů: většina provedených výzkumů byla financována z veřejných prostředků, takže jejich výsledky jsou vlastnictvím daňových poplatníků a musí být možné je sdílet s ostatními vědci i veřejností

I když spuštění projektu ARIADNEplus vyžadovalo značné finanční prostředky (poskytované Evropskou unií), jeho zachování bude do budoucna relativně levné a náklady budou rozděleny mezi všechny účastníky.

Kromě svého nezanedbatelného přínosu v oblasti výzkumu může projekt ARIADNEplus významně pomoci i organizacím, které mají na starosti správu a ochranu archeologického dědictví. Kulturní dědictví je nejen klíčovým faktorem lidské identity, ale vzhledem ke svému významu pro kulturní turistiku představuje také ekonomický zdroj (příjmy z kulturní turistiky činí 40 % veškerého cestovního ruchu).

Přestože je systém ARIADNEplus primárně určen pro profesionální použití, je otevřen všem zájemcům o historii a archeologii a díky jeho jednoduchému rozhraní tak může kdokoliv odkrývat tajemství vlastní minulosti.