SPRÁVCI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A ODBORNÍCI

Jak funguje ARIADNEplus

Katalog ARIADNEplus lze prohledávat z trojice pohledů – „kdy“ (čas), „kde“ (prostor), „co“ (obsah) a klíčových slov odvozených z heslářů. Vyhledávání poskytuje seznam datových souborů, které splňují kritéria výběru, a to spolu se souhrnnými informacemi o obsahu a odkazem na zdroj dat, na který tak může uživatel v souladu s pravidly stanovenými jeho vlastníkem přejít. Nedochází k shromažďování ani migraci samotných datových souborů, které zůstávají pod kontrolou jejich původních správců, ale pouze ke sdílení metadat datových souborů. V současné době jsou katalogizovány přibližně dva miliony souborů dat. Ty představují obrovské množství informací, protože každý datový soubor může obsahovat například celou zprávu s fotografiemi a nákresy, nebo i kompletní databáze s tisíci samostatných záznamů. Katalogizovaný obsah zahrnuje jednotlivé nálezy, památky, inventáře lokalit, stejně jako nálezové zprávy z jednorázových výzkumů, ale i výsledky dlouhodobých archeologických výzkumů.

Přístup do katalogu je zdarma.

ARIADNEplus rozšiřuje katalog ARIADNE co do geografického a časového pokrytí a rozsahu zpracovaných témat a nově začleňuje i informace o vědeckých analýzách. K dispozici budou též služby pro další zpracování a opětovné využití nabízených dat. Projekt ARIADNEplus je financován za účelem podpory vědecké práce. Věříme ale, že bude přínosem i pro správu kulturního dědictví.

Partneři projektu ARIADNEplus

Projekt ARIADNEplus sdružuje 41 partnerů z 23 evropských zemí a 4 další mezinárodní partnery.

Podívejte se, kteří z partnerů pochází z vaší země.

Zásady a strategie

Pracovní plán projektu ARIADNEplus sestává ze skupiny aktivit zaměřených na specifikaci důležitých zásad a strategií pro správu a uchování dat, jako je například zavedení principů FAIR (vyhledatelnost, přístupnost, interoperabilita a opětovná využitelnost), certifikace repositářů, či tvorba pokynů pro zakládání, správu a udržitelnost archeologických repositářů. Situace v evropských fyzických úložištích archeologických fondů je vážná a chybí relevantní instrukce i opatření. Neméně důležité ale je, aby se pozornost upnula i na bezpečné uchování a jednotný rozvoj digitálních archivů. Vznikající dokumenty by tak měly přitáhnout pozornost pracovníků památkové péče a souvisejících institucí. Naše aktivity v oblasti zásad a strategií zahrnují školení uživatelů, vědců i správců kulturního dědictví. V rámci zefektivnění práce s různými komunitami, na které se aktivity zaměřují, plánujeme překládat podpůrné materiály z angličtiny do různých evropských jazyků. Tyto překlady budou zohledňovat místní předpisy a individuální potřeby.

Zaměření aktivit ARIADNEplus dotýkajících se zásad a strategií není v obecném měřítku omezeno jen na výzkum – v případě zájmu může být rozšířeno i na další oblasti, jako jsou například správa dat o kulturním dědictví a ochrana archeologických nalezišť.

Networking a vzdělávání

Jedním z cílů projektu ARIADNEplus je zformování početné, aktivní a informované komunity. Tomu má sloužit řada nástrojů, jako jsou workshopy, školení, zasedání a specializované komunikační kanály. Zvláštní pozornost bude věnována regionům nebo zemím, kde může být vytváření, zpracování a správa archeologických datových fondů na nižší úrovni. Za tímto účelem již byla zřízena pracovní skupina pro střední a jihovýchodní Evropu. Podobně – podle konkrétních potřeb – budeme cílit i další pracovní skupiny, zaměřené na muzea, archeologické lokality apod. Totéž platí i pro nejrůznější uživatele v oblasti kulturního dědictví a archeologie, jako jsou správci nalezišť, kurátoři muzeí, badatelé a vědci, učitelé a propagátoři.

Podstatnou část mnoha networkingových aktivit tvoří i vzdělávání a s ním související zajištění výukových materiálů pro přímé účastníky (např. podklady a instruktážní materiály) i pro vzdělávání na dálku (webináře).

Výukový plán projektu ARIADNEplus počítá také se vzdělávacími aktivitami, jako jsou kurzy a výukové workshopy nebo předávání znalostí v rámci konkrétních dílčích projektů, v nichž jsou malé samostatné týmy podpořeny odborníky z ARIADNEplus.

Všechny vzdělávací aktivity jsou pro účastníky bezplatné a u většiny z nich je poskytováno i krytí nákladů na cestu a pobyt. Výukové materiály jsou obvykle dostupné v angličtině, ale v případě dostatečného zájmu lze zajistit i překlady.

Technologie

Ačkoliv většina technologií využitých v projektu ARIADNEplus souvisí s integrací dat (vytvoření vyhledávacího katalogu a rozvoj přístupů Linked Open Data), klíčovou roli hrají datové služby, které projekt zpřístupní. Mezi ně patří nástroje pro datovou analýzu (např. vytěžování dat a zpracování přirozeného jazyka) a pro datovou syntézu (vizualizace obrázků a 3D, lokalizace dat v čase a prostoru, procházení propojených dat atd.).

Dotazy je možné zadávat pomocí slovníků v mnoha jazycích a prohledávat dokumenty psané v libovolné řeči, nejen v angličtině.

Vyvineme řadu pilotních aplikací, aby bylo možné demonstrovat využití služeb na konkrétních příkladech. I když se neplánované doplňkové služby budou pravděpodobně realizovat jen jako rozšíření těch plánovaných, máme dostatečný prostor pro výběr takových pilotních aplikací, které budou nejlépe vyhovovat potřebám správců kulturního dědictví.

Chcete-li zjistit podrobnější informace o nabízených službách z oblasti zpracování dat (v angličtině), navštivte naše webové stránky (www.ariadne-infrastructure.eu) a využijte portál (www.ariadne-infrastructure.eu/portal/).

Co ARIADNEplus přináší správcům kulturního dědictví a odborníkům?

Profesionálové v oboru mohou díky katalogu ARIADNEplus lépe poznat dědictví, za které jsou zodpovědní – buď seznámením se s výzkumy, které se jich přímo týkají, nebo hledáním informací o podobných případech řešených jinde. ARIADNEplus značně napomáhá výměně znalostí týkajících správy archeologických dat, a to pomocí účasti školení a možnosti seznámit se s pokyny, příručkami a osvědčenými postupy. Instituce mají dále k dispozici individuální podporu při budování repozitáře digitální dokumentace, případně s vylepšováním jeho kvality a efektivity. Dodávání metadat do katalogu je bezplatné a velmi vítané, zdarma poskytujeme i pomoc. Podpora ze strany projektu ARIADNEplus tak může napomoci k lepšímu naplňování úkolů každé instituce a zlepšení kvality nabízených služeb. Pokud hledáte pomoc šitou na míru vašim potřebám, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím místního partnera ARIADNEplus nebo přes ústředí projektu.