UPRAVLJAVCI DEDIŠČINE IN STROKOVNI DELAVCI NA PODROČJU DEDIŠČINE

Kako deluje ARIADNEplus?  

V katalogu ARIADNEplus je mogoče iskanje na podlagi treh filtrov: »kdaj« (čas), »kje« (mesto), »kaj« (predmet) in ključnih besed, povzetih iz nadzorovanih besednjakov. Rezultat iskanja je seznam podatkovnih nizov, ki ustrezajo merilom za izbor, s povzetkom informacij o njihovi vsebini in povezavo do vira podatkov, do katerih je uporabniku omogočen dostop skladno s pravili, ki jih določi lastnik vsebine. Projekt ne zbira ali prestavlja podatkov, temveč le metapodatke podatkovnih nizov, ki jih vzdržujejo in nadzorujejo njihovi lastniki. Za zdaj je v katalog vključenih približno dva milijona podatkovnih nizov, kar pomeni izjemno veliko informacij, saj lahko na primer vsak podatkovni niz vsebuje celotno poročilo s povezanimi slikami, skicami ali popolno podatkovno zbirko s tisoči posameznih zapisov. Vrste vsebin v katalogu segajo od posameznih najdb do popisov spomenikov in območij ter od poročil o enem samem posegu do rezultatov dolgoročne arheološke misije. 

Dostop do kataloga je brezplačen. 

ARIADNEplus je nadgradnja projekta ARIADNE v geografskem in časovnem smislu ter z vidika obravnavanih tematik, saj vsebuje dodatne informacije o znanstvenih analizah. Zagotavljal bo tudi storitve za nadaljnjo obdelavo in vnovično uporabo teh podatkov. ARIADNEplus se financira z namenom podpore raziskovalcev, vendar menimo, da je projekt lahko pomemben in koristen tudi za agencije in upravljavce na področju dediščine. 

Partnerstvo ARIADNEplus 

V projektu ARIADNEplus sodeluje 41 partnerjev iz 23 evropskih držav in 4 mednarodni partnerji. 

Oglejte si, kateri partnerji so iz vaše države. 

Politike in strategije 

Delovni načrt ARIADNEplus vključuje skupino aktivnosti, namenjenih dokumentiranju ter predlaganju ustreznih politik in strategij za podatke, kot sta na primer uporaba načel FAIR in certificiranje repozitorijev. Obravnaval bo tudi nekatera temeljna vprašanja, na primer oblikovanje smernic za ustvarjanje, upravljanje in trajnost arheoloških repozitorijev. V Evropi vlada kriza na področju fizičnih repozitorijev in velika potreba po smernicah o fizičnih arhivih, enako pomembno pa je, da obravnavajo tudi digitalne arhive. Taki dokumenti bi lahko bili zelo zanimivi za upravljavce dediščine. Naše dejavnosti v zvezi s politikami in strategijami pa zajemajo tudi usposabljanje uporabnikov, raziskovalcev in upravljavcev. Podporno gradivo, ki je bilo prvotno pripravljeno v angleškem jeziku, bo predvidoma prevedeno v različne jezike EU, kar bo olajšalo izvajanje dejavnosti za različne skupnosti, ki so jim te dejavnosti namenjene. Pri tem se bodo upoštevali lokalni predpisi in raznolike potrebe.  

Področje uporabe politik in strateških dejavnosti ARIADNEplus na splošno ni omejeno na raziskave: v primeru posebnega interesa lahko vključujejo tematike, povezane z drugimi področji, kot so na primer podatki za upravljanje dediščine in ohranjanje območij. 

Mreženje in usposabljanje 

Eden od ciljev projekta ARIADNEplus je združiti celovito, dejavno in poučeno skupnost, načrtuje pa se tudi veliko pobud v obliki delavnic, seminarjev na dogodkih, srečanj in namenskih komunikacijskih kanalov. Posebna pozornost bo namenjena regijam in državam, kjer so oblikovanje, obdelava in upravljanje arheoloških podatkovnih nizov manj napredni kot drugje: delovna skupina za srednjo in južno Evropo je že vzpostavljena. Podoben pristop bo usmerjen v skupine, opredeljene glede na njihove posebne potrebe, na primer muzeje, arheološka najdišča in podobno. Enako velja za različne akterje na področju kulturne dediščine in arheologije, kot so upravljavci območij, muzejski kustosi, preiskovalci in raziskovalci, učitelji in komunikatorji. 

Usposabljanje je pomemben del številnih dejavnosti mreženja. Gradivo za usposabljanje bo na voljo za neposredno udeležbo (npr. dokumentacija in smernice) ali udeležbo na daljavo (npr. spletni seminarji). 

Načrt usposabljanja ARIADNEplus predvideva tudi posebne dejavnosti usposabljanja. Mednje spadajo praktične vaje in delavnice ter ukrepi za prenos znanja o posameznih projektih, pri katerih bo imela majhna ekipa neposredno podporo strokovnjakov ARIADNEplus. 

Vse dejavnosti usposabljanja bodo za udeležence brezplačne; večinoma bodo na voljo sredstva za potne stroške in dnevnice. Dokumentacija o usposabljanju je pretežno v angleškem jeziku, če je zanimanje dovolj veliko, pa se lahko zagotovi prevod. 

Tehnologija 

Čeprav je tehnologija, ki se uporablja v projektu ARIADNEplus, večinoma namenjena ciljem povezovanja, vključno z vzpostavitvijo kataloga za iskanje in razvojem pristopa povezanih odprtih podatkov, imajo ključno vlogo podatkovne storitve, ki jih bo omogočil projekt. Te vključujejo orodja za analizo podatkov (npr. za rudarjenje podatkov in obdelavo naravnega jezika) in sintezo podatkov (npr. vizualizacijo slik in 3D, lociranje podatkov na zemljevidu ali v času, iskanje podatkov z uporabo povezanih podatkov in drugo). 

ARIADNEplus uporablja večjezične besednjake, ki omogočajo opis poizvedb z izrazi v številnih jezikih ter iskanje dokumentov v angleškem in drugih jezikih. 

Razvili bomo tudi številne pilotne aplikacije za prikaz uporabe storitve na primerih. Nenačrtovane dodatne storitve bodo verjetno omejene na nadgradnjo načrtovanih storitev, toda dovolj je prostora za izbor pilotnih aplikacij, ki izpolnjujejo potrebe upravljavcev dediščine. 

Zakaj je projekt ARIADNEplus pomemben za upravljavce dediščine in strokovne delavce na področju dediščine 

Strokovni delavci na področju dediščine lahko katalog ARIADNEplus uporabljajo, da izboljšajo svoje razumevanje dediščine, za katero so zadolženi, tako s preučevanjemraziskav, ki jo neposredno zadevajo, kot s pridobivanjem informacij o podobnih primerih, ki so jih proučevali drugje. ARIADNEplus lahko s svojimi smernicami, napotki glede politik in usposabljanji veliko pripomore tudi k prenosu znanja o upravljanju arheoloških podatkov. Ustanovam je na voljo tudi individualna pomoč pri oblikovanju repozitorija digitalne dokumentacije ali izboljšanju njegove kakovosti in učinkovitosti. Posredovanje meta podatkov v katalog je prosto in zelo dobrodošlo, na voljo pa je tudi brezplačna pomoč. Podpora, ki jo ponuja projekt ARIADNEplus, lahko ustanovam pomaga pri uresničevanju njihovega poslanstva in izboljšanju kakovosti storitev, ki jih zagotavljajo. Stopite v stik z ARIADNEplus prek lokalnega partnerja ARIADNEplus ali osrednjega urada projekta, kjer boste prejeli odgovor glede na vaše potrebe.