Граждани

Защо археологията се нуждае от ARIADNE?

В своите изследвания археолозите проучват огромно количество артефакти, някои от които вече са намерени от други проучватели и съхранявани в музеи и архиви, но много са новооткрити по време на разкопки. „Съкровищата“, които археолозите намират, обикновено притежават малка или никаква парична стойност – разбира се с някои изключения – тъй-като тяхната стойност се крие в знанието, което носят за нашата история. Археологията интерпретира останките, открити по време на разкопки, разглежда техните взаимовръзки и извлича нова информация за миналото на хората. Така, в резултат на археологическите разкопки, се натрупва голямо количество документация, която представя в най-подробен вид какво се съдържа във всеки един проучен пласт и каква е връзката между находките и другите останки. Тази документация включва текстове (т.е. записки на проучвателите, описвайки какво са открили), снимки и скици на всеки етап от проучването; инвентарни книги на това, което е открито във всеки пласт; и много други, като например планове на мястото (археологическия обект), посочвайки различните останки в различните части на един и същ обект, например антично селище. Така археологическото проучване превръща останките от миналото в комплекс от описания по начин не много различен от една ваканция, когато снимаме или правим записки в дневник, за да предадем нашето преживяване на своите приятели и близки, които са останали вкъщи, както и да съживим своите спомени от почивката.

Всяко археологическо проучване има предварително поставен изследователски проблем, а именно въпрос относно миналото, който поне частично може да получи отговор на базата на това, което се открива в резултат на проучването. Понякога въпросът е просто „какво намираме тук?“: това се случва, когато на мястото трябва да бъдат извършени строителни работи, например изграждане на магистрала, на нова железопътна линия или нова къща и е необходимо да се уверим, че тези строителни дейности няма да унищожат важна информация. В повечето страни резултатът от такова проучване остава във вид на непубликуван полеви доклад, който често се съхранява в офисите на местната администрация и е трудно да бъде намерен.

В заключение, както при планираните разкопки, продиктувани от специфични изследователски проблеми, така и при спасителните разкопки, от които произлизат случайни открития по време на обществени работи, се натрупва голямо количество документация. Тя е синтезирана в обобщителен доклад от проучванията, който се фокусира върху специфична цел и пренебрегва всякаква археологическа информация, която не е директно повлияна от работа. Въпреки това, тази документация съдържа също данни за всичко останало, открито по време на проучванията, което може да бъде използвано отново – в случай че е достъпно – от други изследователи с различна цел.

Днес повечето археологическа документация е в дигитален вид като същевременно става все по-достъпна онлайн, което улеснява достъпа на изследователите до важна информация за работата на техни колеги, включително и данни, които може да не присъстват във финалните обобщителни доклади. В допълнение, тези непубликувани доклади, известни като „сива литература“ стават все по-достъпни онлайн в много европейски държави. В някои случаи това става благодарение на държавни служби; но може също така да бъдат намерени в тематични архиви и фондове, сред които най-вече ADS (Archaeology Data Service в университета в Йорк) във Великобритания и други в Европа и по света, като например инициативата Digital Antiquity в САЩ. Тези фондове не само разпространяват нови доклади, но също така работят в посока предпазване на археологическа сива литература от унищожение или от изоставянето ѝ в хартиени папки, дискети, дискове или на твърди носители, оставени върху рафт в офиса.

През 2012 г. съществуваха много различни фондове, съдържащи археологическа документация в дигитален вид, разпръснати из Европа, някои от които бяха достъпни онлайн. Въпреки това, един проучвател, който желае да намери специфична информация не можеше да направи само едно запитване: търсенето трябваше да бъде повторено във всеки фонд, с различна система и подредба на данните, без да споменаваме различните езици. Още повече само защото нещо се съхранява в свободен онлайн вид, не означава задължително, че може да бъде открито: необходимо бе да се въведе ефективна система за търсене. Google също не помага, тъй като показва едновременно линкове на различни теми, които имат помежду си общо само определени думи. Така например, ако търсите „брадва“, ще получите близо 300 милиона съвпадения – което не е особено полезно за един археолог – смесвайки продукти за бръснене и козметика, съвременни стоманени изделия, игри и дори софтуер. Оказва се много трудно да откриете информация за съответните археологически артефакти, използвани от човека през хилядолетията за добив на дървесина, като оръжие или като церемониален символ.

Това беше предизвикателството за ARIADNE: осъзнаването, че голямо количество полезна информация все още се съхранява неизползваема в археологическата документация; възможностите на технологиите да направят тази информация по-достъпна, и желанието на собствениците на такъв вид данни да ги предоставят свободно до всички. В същото време, съществуваше пренатоварване от информация, което правеше почти невъзможно откриването на правилната. Всичко това подчерта и проблемите, и потенциала. Партньорството ARIADNE предложи решение как да се подходи към проблема и да се намери начин, използвайки нишката на Ариадна, за изход от тази трудна ситуация.

Вижте партньорите на ARIADNEplus, решенията, които те предлагат и защо това е важно за гражданите.

Партньорство ARIADNEplus

ARIADNEplus има 41 партньора от 23 европейски страни, плюс четири от страни извън Европа.

ARIADNEplus е финансиран с цел да подпомага изследователи; но ние вярваме, че той ще бъде важен и полезен също за организации и мениджъри в сферата на културното наследство, както и за всички граждани.

Вижте кои са партньорите от Вашата страна.

Решението на ARIADNEplus

За да отговори на нуждите на археолозите, първо ARIADNE, а сега ARIADNEplus, създадоха ефективно решение. Проектът създаде портал (www.ariadne-infrastructure.eu/portal/) с каталог на археологическите набори от данни, достъпни онлайн. В каталога има възможност за търсене, избирайки ключови думи или дати/хронологични периоди и/или определени места. Самите данни се съхраняват от собственика в рамките на участващата институция. Когато търси във всички набори от данни от портала на ARIADNE, потребителят може да намери същинските данни чрез линк в каталога, който да посочи местната институция. Така каталогът работи по начин, подобен на Google, но съдържа единствено препратки към археологическа информация, достъпна чрез понятия, разработени от археолози. От значение е също така многоезичният подход: ARIADNEplus използва многоезични речници за търсене на термини на много езици и за търсене на документи, написани на различни езици.

Още повече един и същ портал предлага инструменти за по-нататъшна обработка на данните: да визуализира изображения и 3D модели, да създаде слайдшоу; да анализира текстове за създаването индекс по автоматичен начин: да създава анотации, т.е. да добавя лични бележки към предишна работа; да визуализира тематични карти (например всички обекти от бронзовата епоха в един район) и т.н.

По този начин изследователите ще могат не само да намират информацията, която търсят, но и да надграждат над нея, да комбинират различни източници в зависимост от целта на своето изследване и следователно да получават нови резултати.

Защо ARIADNEplus е важен за гражданите?

Гражданите получават важни непреки ползи от дейността на ARIADNEplus: той подобрява ефективността на археологическото проучване като преизползва резултати от предишни изследвания за нови проучвания. В допълнение, избягва се дублиране на работа, което е вид спестяване. ARIADNEplus насърчава преизползването на данни: по-голяма част от изследванията са платени с обществени пари, така че резултатите са собственост на данъкоплатците, които са ги финансирали и трябва да бъдат споделени с други изследователи.

Въпреки че стартирането на ARIADNEplus изискваше значително финансиране (осигурено от ЕС; признавайки неговото значение), то бъдещето му поддържане ще бъде сравнително евтино и цената ще бъде разделена между всички участници.

Освен ползата за научни изследвания, ARIADNEplus може да играе значителна роля за управлението и опазването на археологическото наследство, като подпомага съответните отговорни органи. Културното наследство е ключов фактор за определяне на идентичността както и икономически източник, тъй като е важно за културния туризъм, чиито приходи съставят около 40% от общия дял туризъм.

Всеки, който се интересува от история и археология, е добре дошъл да използва системата ARIADNEplus: въпреки че е създадена за употреба от специалисти, достъпът е свободен за всеки, а нейният вид е лесен за ползване, например, за да разберете какво се е случило в миналото във Вашето местно общество.