Mениджъри и професионалисти в сферата на културното наследство

Как работи ARIADNEplus

Каталогът ARIADNEplus дава възможност за търсене на базата на три критерия „кога“ (времеви), „къде“ (пространствен), „какво“ (предметен), както и използвайки ключови думи от контролирани речници. Търсенето предоставя списък от данни, които отговарят на избраните критерии с обобщена информация за тяхното съдържание и линк към източника на данните, който може да бъде достъпен от потребителя в зависимост от правилата, определени от собственика на данните. Проектът нито събира, нито премества данни, а единствено метаданните на базите данни, които се поддържат и управляват от техните собственици. За момента са каталогизирани около два милиона набори от данни, които отговарят на огромно количество информация, тъй като всеки от тях може да включва, например, един цял доклад със съответните изображения и скици или цяла база данни, включваща хиляди отделни записи. Каталогизираното съдържание е различно по тип и обхваща описи на единични находки, паметници и обекти, както и от доклад от единични проучвания до резултатите от дългосрочни археологически експедиции.

Достъпът до каталога е свободен.

ARIADNEplus е разширение на ARIADNE в географски, времеви и тематичен обхват, като сега включва допълнителна информация относно научни анализи. Ще бъдат предоставени и възможности за последваща обработка и преизползване на тези данни. ARIADNEplus е финансиран с цел да подпомага изследователи; но ние вярваме, че той ще бъде важен и полезен също за мениджъри и организации, работещи в сферата на културното наследство.

Партньорство ARIADNEplus

ARIADNEplus има 41 партньора от 23 европейски страни, плюс четири от страни извън Европа.

Вижте кои са партньорите от Вашата страна.

Политика и стратегии

Работният план на ARIADNEplus включва група дейности, посветени на документирането на данни и предлагането на съответна политика и стратегии като прилагането на принципите FAIR и сертифицирането на фондове. Ще бъдат засегнати и някои фундаментални въпроси, като, например, оформянето на указания за създаване, управление и поддържане на археологически фондове. В Европа съществува криза на физическите фондове, както и неотложна нужда от указания за физически архиви, но също така е еднакво важно да бъдат включени и дигиталните архиви. Подобни документи могат да бъдат от особен интерес за специалисти и организации, които се занимават с културно наследство. Още повече, нашата дейност по политиката и стратегиите включва предоставянето на еднакво обучение за потребители, изследователи и мениджъри. С цел да се улесни обслужването на различните целеви общности, се планира спомагателният материал, първоначално изготвен на английски език, да бъде преведен на различни европейски езици. Ще се вземат предвид също така местните регулации и различни потребности.

В обобщение, обхватът на дейности свързани с политиката и стратегиите на ARIADNEplus, не е ограничен само до изследователска работа: в случай че съществува специален интерес, те могат да включат теми по-близки до други области, като данни за управление на културното наследство и консервация на обектите.

Създаване на контакти и обучение

Eдна от целите на проекта ARIADNEplus e oбединяването на активна и информирана общност. Проектът предвижда голям брой инициативи като семинари, сесии по време на събития, срещи и специални канали за комуникация. Особено внимание ще бъде посветено на региони или държави, където създаването, обработката и управлението на археологически данни е развито в по-ниска степен в сравнение с други: вече е създадена работна група за Централна и Южна Европа. Подобен подход е насочен към групи, определени на базата на техните специфични нужди, например музеи, археологически обекти и др.; същият подход ще се прилага и при различните роли, свързани с опазване на културното наследство и археологията, като например мениджъри на обекти, куратори на музеи, проучватели и изследователи, учители и комуникатори.

Много от дейностите, свързани със създаването на контакти, включват значителна част, посветена на обучение с осигуряването на учебни материали както за пряко участие, например документация и указания, така и за участие от разстояние, например уебинари.

Обучителният план на ARIADNEplus предвижда също определени образователни дейности. Те включват индивидуални занятия и учебни семинари както и обмяна на знания при индивидуални проекти, в които малък екип е пряко подпомаган от експерти от ARIADNEplus.

Всички обучителни дейности са безплатни за участниците; повечето осигуряват стипендия за пътуване и издръжка. Обучителните материали са обикновено на английски език, но е възможно да бъдат осигурени преводи, в случай че има достатъчно търсене.

Технология

Въпреки че по-голяма част от технологичните разработки, използвани в ARIADNEplus, засягат целите на проекта, свързани с интегрирането на данни, включително създаването на каталог с възможности за търсене и развиването на подхода на Linked Open Data, ключова роля имат услугите за данни, които проектът ще направи възможни. Те включват инструменти за анализ на данни (например за извличане на знания от данни (data mining) и компютърна обработка на естествен език (Natural Language Processing) и за синтез на данни (например визуализация на изображения и 3D, локализирането на данни върху карта или във времето, търсене на данни чрез Linked Data и др.).

ARIADNEplus използва многоезични речници, за да осигури търсенето с термини на много езици, както и търсенето на документи, написани на езици различни от английски.

Ще разработим и някои пилотни приложения с цел демонстрация на услугите в примерни случаи. Въпреки че непланирани допълнителни услуги ще са вероятно ограничени само до разширение на вече планираните, ще има достатъчно голям избор на пилотни приложения, които да отговорят на нуждите на мениджърите на културно наследство.

Посетете нашия уебсайт (www.ariadne-infrastructure.eu) и използвайте портала (www.ariadne-infrastructure.eu/portal/), за да получите по-подробна информация (на английски език) относно предлаганите услуги за обработка на данни.

Защо ARIADNEplus е важен за мениджъри и професионалисти в сферата на културното наследство

Специалистите в сферата на културното наследство могат да използват каталога на ARIADNEplus с цел да задълбочат разбиранията си за културните ценности, за които отговарят, като използват съответните проучвания или за да придобият информация за подобни частни случаи другаде. ARIADNEplus може да бъде от голяма полза също и при обмена на знания относно управлението на археологически данни чрез своите указания и насоки за политика и обучение. Индивидуална помощ за институции също е налична с цел създаването на фонд с дигиталната им документация или за подобряване на нейното качество и ефективност. Предоставянето на метаданни от каталога е свободно и насърчавано, а помощта е безплатна. Така ARIADNEplus може да спомогне за по-добро постигане на целите на всяка институция и за подобряване качеството на услугите, които тя предлага. Можете да се свържете с ARIADNEplus чрез Вашия местен ARIADNEplus партньор или чрез централните офиси на проекта, за да получите индивидуален отговор на Вашите въпроси.