Изследователи

Как работи ARIADNEplus

Каталогът ARIADNEplus дава възможност за търсене на базата на три критерия „кога“ (времеви), „къде“ (пространствен), „какво“ (предметен), както и използвайки ключови думи от контролирани речници. Търсенето предоставя списък от данни, които отговарят на избраните критерии с обобщена информация за тяхното съдържание и линк към източника на данните, който може да бъде достъпен от потребителя в зависимост от правилата, определени от собственика на данните. Проектът нито събира, нито премества данни, а единствено метаданните на базите данни, които се поддържат и управляват от техните собственици. За момента са каталогизирани около два милиона набори от данни, които отговарят на огромно количество информация, тъй като всеки от тях може да включва, например, един цял доклад със съответните изображения и скици или цяла база данни, включваща хиляди отделни записи. Каталогизираното съдържание е различно по тип и обхваща описи на единични находки, паметници и обекти, както и от доклад за единични проучвания до резултатите от дългосрочни археологически експедиции.

Достъпът до каталога е свободен.

ARIADNEplus е разширение на ARIADNE в географски, времеви и тематичен обхват, като сега включва допълнителна информация относно научни анализи. Ще бъдат предоставени и възможности за последваща обработка и преизползване на тези данни. ARIADNEplus е финансиран с цел да подпомага изследователи; но ние вярваме, че той ще бъде важен и полезен също за мениджъри и организации, работещи в сферата на културното наследство.

Партньорството на ARIADNEplus

ARIADNEplus има 41 партньора от 23 европейски страни, плюс четири от страни извън Европа.

Вижте кои са партньорите от Вашата страна.

Политика и стратегии

Работният план на ARIADNEplus включва група дейности, посветени на документирането на данни и предлагането на съответна политика и стратегии като прилагането на принципите FAIR и сертифицирането на фондове. Ще бъдат засегнати и някои фундаментални въпроси, като, например, оформянето на указания за създаване, управление и поддържане на археологически фондове. Освен това, ARIADNEplus ще разпространи подложка на План за управление на данните (ПУД), създаден според нуждите на археологическото проучване и в съответствие със стандартите и изискванията на ЕС. Създаването на ПУД ще стане задължителен за всички финансирани изследвания, а в някои европейски страни той вече е.

В Европа съществува криза на физическите фондове, както и неотложна нужда от указания за физически архиви, но също така е еднакво важно да бъдат включени и дигиталните архиви. Подобни документи могат да бъдат от особен интерес за специалисти и организации, които се занимават с културно наследство. Още повече, нашата дейност по политиката и стратегиите включва предоставянето на еднакво обучение за потребители, изследователи и мениджъри. С цел да се улесни обслужването на различните целеви общности, се планира спомагателният материал, първоначално изготвен на английски език, да бъде преведен на различни европейски езици. Ще се вземат предвид също така местните регулации и различни потребности.

В обобщение, обхватът на дейности свързани с политиката и стратегиите на ARIADNEplus, не е ограничен само до изследователска работа: в случай че съществува специален интерес, те могат да включат теми по-близки до други области, като данни за управление на културното наследство и консервация на обектите.

Създаване на контакти и обучение

Eдна от целите на проекта ARIADNEplus e oбединяването на активна и информирана общност. Проектът предвижда голям брой инициативи като семинари, сесии по време на събития, срещи и специални канали за комуникация. Особено внимание ще бъде посветено на региони или държави, където създаването, обработката и управлението на археологически данни е развито в по-ниска степен в сравнение с други: вече е създадена работна група за Централна и Южна Европа. Подобен подход е насочен към групи, определени на базата на техните специфични нужди, например музеи, археологически обекти и др.; същият подход ще се прилага и при различните роли, свързани със сферата на културното наследство и археологията, като например мениджъри на обекти, куратори на музеи, проучватели и изследователи, учители и комуникатори.

Много от дейностите, свързани със създаването на контакти, включват значителна част, посветена на обучение с осигуряването на учебни материали както за пряко участие, например документация и указания, така и за участие от разстояние, например уебинари.

Обучителният план на ARIADNEplus предвижда също определени образователни дейности. Те включват индивидуални занятия и учебни семинари както и обмяна на знания при индивидуални проекти, в които малък екип е пряко подпомаган от експерти от ARIADNEplus.

Всички обучителни дейности са безплатни за участниците; повечето осигуряват стипендия за пътуване и издръжка. Обучителните материали са обикновено на английски език, но е възможно да бъдат осигурени преводи, в случай че има достатъчно търсене.

Технология

Въпреки че по-голяма част от технологичните разработки, използвани в ARIADNEplus, засягат целите на проекта, свързани с интегрирането на данни, включително създаването на каталог с възможности за търсене и развиването на подхода на Linked Open Data, ключова роля имат услугите за данни, които проектът ще направи възможни. Те включват инструменти за анализ на данни (например за извличане на знания от данни (data mining) и компютърна обработка на естествен език (Natural Language Processing) и за синтез на данни (например визуализация на изображения и 3D, локализирането на данни върху карта или във времето, търсене на данни чрез Linked Data и др.). ARIADNEplus използва многоезични речници, за да осигури търсенето с термини на много езици, както и търсенето на документи, написани на езици различни от английски.

Ще разработим и някои пилотни приложения с цел демонстрация на услугите в примерни случаи. Изследователски сценарии, останали извън портфолиото на ARIADNEplus, могат да бъдат обсъдени за включване, но във всеки случай ще бъде предоставена помощ от екипи на високо ниво от партньорите на ARIADNEplus, сред които са най-добрите европейски изследователи в областта на дигиталната археология.

Посетете нашия уебсайт (www.ariadne-infrastructure.eu) и използвайте портала (www.ariadne-infrastructure.eu/portal/), за да получите по-подробна информация (на английски език) относно предлаганите услуги за обработка на данни.

Защо ARIADNEplus е важен за изследователи

Каталогът на ARIADNEplus включва голям брой дигитални археологически фондове, на практика повечето от европейските. Археолозите могат да използват каталога, за да допълнят своята научна работа с ценна информация, която в противен случай не е пряко достъпна. Достъпът до каталога и услугите е свободен. Каталогът и неговите услуги са създадени според изследователските дейности, така че улесняват откриването на данни, достъпа и преизползването им.

Обучението и обменът на знания са създадени с цел да подпомагат нуждите на изследователите при използването на информационната технология. В предишния проект ARIADNE няколкостотин проучватели участваха в обучението и около 70 проекта получиха индивидуална подкрепа при управлението на дигиталните резултати от своите археологически изследвания.

ARIADNEplus ще вземе предвид всеки проблем, свързан с данни, възникнал по време на археологическо проучване и ще предостави съвет как да се използват услугите на ARIADNEplus за разрешаването му. Можете да се свържете с ARIADNEplus чрез Вашия местен ARIADNEplus партньор или чрез централните офиси на проекта, за да получите индивидуален отговор на Вашите въпроси.